Support
www.subsranya.com
(032)522325,(086)5557422
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ราคาบานประตูไม้จริง

วันที่: 16-07-2010

 
 
ราคาบานประตู ไม้สัก เกรด A
 
ขนาด
ราคา (บาท)
80 X 200 ซม.
11,000
90 X 200 ซม.
12,000
 
ราคาบานประตู ไม้สัก เกรด AB
 
ขนาด
ราคา (บาท)
80 X 200 ซม.
6,000
90 X 200 ซม.
6,500
  
 
ราคาบานประตู ไม้กะเปอ 8 ลูกฟัก
 

ขนาด
ราคา (บาท)
80 X 200 ซม.
2,000
90 X 200 ซม.
2,200

 
 
ราคาบานประตู ไม้ชุมแพรก  8 ลูกฟัก
 

ขนาด
ราคา (บาท)
80 X 200 ซม.
3,200

 
 
ราคาบานทึบเซาะร่องไม้เต็ง
 

ขนาด
ราคา (บาท)
80 X 200 ซม.
1,800

 
 
ราคาบานประตูไม้นาตาเซีย 15 ลูกฟัก
 

 

ขนาด
ราคา (บาท)
80 X 200 ซม.
2,600

 

 
 
ราคาบานประตูไม้สยา 8 ลูกฟัก
 

ขนาด
ราคา (บาท)
80 X 200 ซม.
2,200
90 X 200 ซม.
2,400

 

 ราคาบานประตูไม้สยาปีกนก 5 ลูกฟัก

 

ขนาด
ราคา  (บาท)
70 X 200  ซม.
2,400
80 X 200  ซม.
2,500
90 X 200  ซม.
2,600
100 X 200  ซม.
2,700

  

ราคาบานประตูไม้เบญจพรรณ 2 ลูกฟัก มีบานเกล็ดครึ่งบาน

ขนาด

ราคา  (บาท)

70 X 200  ซม.

2,200

80 X 200  ซม.

2,400

90 X 200  ซม.

2,600

                   บานประตูทุกบาน ท่านสามารถสั่งทำตามแบบที่ท่านต้องการ 

                   โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 032-522325 ,  086-1177177